¤ professionele hulp bij het verzorgen van uw belastingaangifte ¤

Privacy Policy

Als organisatie ben je verplicht duidelijk te laten weten welke privacygevoelige gegevens je van hen verzamelt en voor welk doel. Op die manier voldoe je als organisatie aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG mei 2018) en zorg je voor een heldere privacy policy.

Belastingconsultancy MVE hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Belastingconsultancy MVE houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Belastingconsultancy MVE zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Verwerking persoonsgegevens
Binnen onze organisatie worden de persoonsgegevens op verzoek (opdracht) van onze cliënten verwerkt ten behoeve van de volgende werkzaamheden / doelstellingen:

 • Verwerking van fiscale aangiften (in de ruimste zin);
 • Verwerking van financiële administratie;
 • Het opstellen van jaarcijfers (in de ruimste zin);
 • Fiscale, bedrijfseconomische en juridische advisering (in de ruimste zin);
 • Het gebruik van de gegevens in fiscale aangiftesoftware;
 • Communicatie met de Belastingdienst (in de ruimste zin);

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Belastingconsultancy MVE de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres / postcode / woonplaats gegevens;
 • Geboortedatum / geboorteplaats;
 • Burgerlijke staat;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • BSN;
 • Kopie Identiteitsbewijs;
 • Bankgegevens;
 • Inloggegevens DigiD;
 • Voertuiggegevens;
 • Gegevens omtrent inkomen en vermogen.

Bewaartermijn
Belastingconsultancy MVE bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist (termijn bewaarplicht basisadministratie zeven jaar).

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons aanlevert kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten (of partijen die geen voorwaarden bij hun dienstverlening hanteren die overeen komen met wat is opgenomen in een verwerkersovereenkomst). Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is wanneer een overheidsinstantie zoals de politie of de Belastingdienst in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook wettelijk verplicht deze gegevens te verstrekken. Wij verkopen geen gegevens aan derden voor commerciële doeleinden.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Belastingconsultancy MVE van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij maken gebruik van een extern automatiseringsbedrijf. Onze hardware is beveiligd met antivirussoftware en firewalls;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Ons kantoor is voorzien van een professioneel alarm- en beveiligingssysteem.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan de hiervoor genoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Belastingconsultancy MVE behoudt zich het recht voor om deze privacy policy te allen tijde te wijzigen of aan te passen.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Belastingconsultancy MVE
Julianalaan 66
3761 DG Soest
Nederland
info@belastingconsultancymve.nl

Belastingconsultancy MVE is aangesloten bij het Register Belastingadviseurs (RB) en formeel erkend als RB-kantoor. Dit vormt een waarborg voor kwaliteit, integriteit en staat garant voor actuele kennis op fiscaal gebied.

Een erkend RB-kantoor is geregistreerd in het Register van Belastingadviseurs (RB) en staat voor hoogstaand belastingadvies. De RB titel is beschermd.

 

logo Algemene voorwaarden RB
 
logo General Conditions RB
 

CB logo